Váš velkoobchod s textilem pro propagaci, volný čas & profesi v Evropě!

banner

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

L‑SHOP‑TEAM Česko s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

§1 Obecně, oblast působnosti

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) platí pro všechny obchodní vztahy s našimi zákazníky v případech, kdy je dotyčným zákazníkem podnikatel podnikající na základě živnostenského nebo zvláštního zákona, právnická osoba zřízená podle veřejného práva nebo samostatný majetkový fond založený podle veřejného práva. Obchodní podmínky v platné verzi také platí jako rámcová smlouva pro budoucí smlouvy o prodeji a / nebo dodávce zboží se stejným zákazníkem, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě odkazovat.
 2. Obchodní podmínky platí výhradně. Jednotlivé dohody uzavřené s Vámi v jakémkoli konkrétním případě (včetně dodatkům ke smlouvám) mají přednost před těmito obchodními podmínkami, pouze pokud jsou z naší strany písemně potvrzeny.
 3. Prohlášení o právní důležitosti a stejně tak oznámení, která nám mají být zaslána po uzavření smlouvy (např. stanovení lhůt / lhůty, oznámení vad, prohlášení o zrušení nebo snížení ceny), budou účinná, pouze pokud budou učiněna písemně .
 4. Údaje vztahující se k aplikaci zákonných předpisů se považují pouze za údaje objasňující význam a oporu v zákoně. Zákonná ustanovení proto budou platit i bez odkazu, kromě případů, kdy jsou v těchto Obchodních podmínkách přímo pozměněna nebo výslovně vyloučena .

§ 2 Uzavření smlouvy, fakturace, ceny a platební podmínky

 1. Naše nabídky jsou nezávazné a podléhají potvrzení z naší strany. To platí i v případech, kdy jsme Vám poskytli katalogy, další popisy produktů nebo dokumenty - včetně elektronické podoby, ke kterým si vyhrazujeme vlastnická autorská práva. Pokud není v každém jednotlivém případě dohodnuto jinak, použijí se naše ceny platné v době uzavření smlouvy, přičemž ceny jsou uvedeny jako velkoobchodní a podléhají dani z přidané hodnoty v zákonné výši. Kupující přebírá nebezpečí změny okolností v souladu sust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 2. Vámi zadáné objednávky zboží se považují za pevnou nabídku na uzavření smlouvy.
 3. Přijetí nabídky je z naší strany vyjádřeno buď písemným potvrzením objednávky, nebo doručením zboží k Vašim rukám.
 4. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, faktury se zasílají ve formě přílohy e-mailu ve formátu PDF. Datum vystavení faktury je datum odeslání zboží. Kupní cena - je splatná od data vystavení faktury, splatnost je stanovena na dobu maximálně 30 dnů ode dne vystavení faktury. Vedle těchto obvyklých platebních podmínek je také požadována platba za dodávku zboží předem v případech nového zákazníka a nebo v případě, kdy objednatel nedodržuje splatnost u již splatných předchozích objednávek.
 5. Uplynutí výše uvedené doby splatnosti je považováno za prodlení s platbou. V tomto případě bude účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 10% p.a. z dlužné částky. Poplatky za upomínky budou účtovány za druhou upomínku ve výši 70 Kč, za třetí upomínku ve výši 135 Kč a za čtvrtou upomínku ve výši 270 Kč. Po vystavení 4. upomínky bude pohledávka postoupena inkasní agentuře. Náklady vzniklé v této souvislosti Vám budou účtovány.
 6. Pokud se po uzavření smlouvy (např. návrhem na zahájení insolvenčního / konkurzního řízení) ukáže, že je náš nárok na úhradu kupní ceny ohrožen, jsme podle zákonných předpisů oprávněni odmítnout poskytnout plnění a zrušit smlouvu /odstoupit od smlouvy. V případě objednávek na zakázkovou výrobu předmětů (tj. předmětů vyrobených speciálně na objednávku zákazníka) můžeme smlouvu s okamžitou platností zrušit.

§ 3 Náklady na dopravu

 1. Cena dodávky obsahuje i náklady na dopravu a zákonnou DPH. Výše nákladů na dopravu závisí na typu objednávky, hodnotě objednávky a zemi dodání. Náklady na přepravu zahrnují veškeré náklady na balení, přepravní doklady a obvyklé náklady na přepravu a doručení při standardní přepravě. Pokud má být dodávka provedena expresní, kurýrní nebo obdobnou službou, aby byl dodržen písemně dohodnutý termín dodání, dodatečné náklady s tím spojené nese v plné výši zákazník. Aktuálně platné ceny dopravy naleznete v našem obchodě pod položkou náklady na dopravu.

odst. 3.1 Náklady na doručení v případě dodatečného dodání

 1. Každá dílčí dodávky zboží je účtována samostatně dle Nákladů na dopravu, které jsou uvedeny samostatně na našich webových stránkách.

§ 4 Právo na započtení; právo zadržet platbu

 1. Jste oprávněni započíst své vlastní pohledávky proti našim pohledávkám, pouze pokud byly Vaše pohledávky z naší strany uznány nebo pokud jsou Vaše pohledávky nesporné. To platí také v případě, že uplatníte vady nebo pohledávky. Jako kupující však můžete uplatnit právo započíst platbu pouze u pohledávek vzniklých v souvislosti se stejnou kupní smlouvou, ke které se pohledávka vztahuje.

§ 5 Dodací lhůta a zpoždění dodávky

 1. Časy nebo data dodání jsou pouze orientační, pokud mezi námi nebyly výslovně dohodnuty jako pevné.
 2. Začátek zpoždění dodávky se stanoví v souladu se zákonnými předpisy. Ve všech případech to však bude záviset na vystavení upomínky z Vaší strany.
 3. Pokud z důvodu zavinění na naší straně se nám nepodaří dodržet čas nebo datum dodání, které bylo výslovně dohodnuto jako pevné, nebo pokud se z jakéhokoli jiného důvodu dostaneme do prodlení s doručením, musíte nám poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu, abychom mohli uskutečnit naše plnění. Pokud necháme uplynout takto stanovenou dodatečnou lhůtu bez poskytnutí řádného plnění, jste oprávněni smlouvu zrušit. Pokud nejsme schopni dodržet pevně dohodnuté časy nebo termíny dodání z důvodů, za které neneseme odpovědnost (nedostupnost plnění), neprodleně Vás na to upozorníme a zároveň Vás budeme informovat o předpokládaném čase nebo datumu nové dodávky. Pokud plnění stále nebude k dispozici v rámci dodací lhůty nebo v nové dodací lhůtě nebo v novém dodacím termínu, máme právo zrušit smlouvu, a to buď zcela nebo zčásti; neprodleně Vám pak vrátíme jakékoli Vámi poukázané plnění.
 4. Pokud je zpoždění dodávky způsobeno zaviněným porušením podstatné smluvní povinnosti nebo zaviněným porušením povinnosti k níž jste se zavázali a jejíž splnění je předpokladem řádného plnění ze smlouvy a na takové plnění z Vaší strany jsme oprávněni spoléhat, a pokud jsme my zodpovědní za uvedené porušení povinností, můžeme nést odpovědnost v souladu se zákonnými předpisy. V případě běžné nedbalosti se však naše odpovědnost omezuje pouze na ztrátu nebo škodu, k níž dojde v předvídatelném a obvyklém rozsahu.

§ 6 Dodání, přechod rizika, postup převzetí, zpoždění přijetí

 1. Dodávka se uskutečňuje ze skladu, který je také místem plnění. Na žádost kupujícího bude zboží odesláno také na jiné místo určení („doručení zásilky“). Jsme oprávněni kdykoli provést částečné dodání nebo částečné plnění, kromě případů, kdy by to bylo nedůvodné pro zákazníka.
 2. Riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení předmětu dodávky přechází na zákazníka předáním zboží v místě plnění nebo v případě doručování zboží zásilkou předáním zboží do úschovy přepravci, spedici nebo jiné osobě nebo společnosti pověřené k doručení. Pokud byl dohodnut jiný způsob dodávky pak je to zásadní pro přechod rizika náhodné ztráty a náhodného zhoršení předmětu dodávky. Ve všech ostatních ohledech se na jakýkoli dohodnutý postup převzetí přiměřeně použijí zákonná ustanovení týkající se dodání zboží. Pokud je kupující v prodlení s přijetím zboží, považuje se to za rovnocenné předání nebo přijetí zboží.
 3. Pokud byste se dostali do prodlení s přijetím zboží, nebo neposkytnete potřebnou součinnost, nebo pokud by se naše dodávka zpozdila z jiných důvodů, za které nesete odpovědnost, máme právo požadovat náhradu škody z toho vyplývající, včetně jakýchkoli dodatečných výdajů (např. nákladů na skladování).
 4. Nepřevzetí zboží či nevyzvednutí není považováno za odstoupení od kupní smlouvy.
  V takovém případě je prodávající oprávněn účtovat klientovi náklady vynaložené na doručení zásilky.

§ 7 Výhrada vlastnictví

 1. Vyhrazujeme si právo vlastnictví k prodávanému zboží do doby, než budou veškeré naše současné i budoucí pohledávky vyplývající ze smlouvy o koupi nebo prodeji, případně na základě probíhajícího obchodního vztahu (zajištěné pohledávky) plně vyrovnány (vypořádány).

§ 8 Barevná provedení a rozměry

 1. Barevná provedení a velikosti uvedené v našich publikacích (katalog, internet atd.) se neřídí žádnými normami. Z těchto údajů nelze odvodit žádné závěry týkající se skutečných rozměrů nebo barevného provedení. I v rámci jedné a téže značky mohou mít různé produkty (např. polokošile a tričko) zcela odlišné rozměry, přestože mají stejné označení velikosti. Obzvláště v případě tzv. slim-fit / body-fit košil nemusí velikosti odpovídat unisex výrobkům stejné značky. Totéž může platit i pro dámské a pánské košile od stejného výrobce. Je samozřejmé, že dámské košile mají odlišný střih na rozdíl od vzhledem odpovídajících pánských košil, a to navzdory skutečnosti, že uvedená velikost je identická. Stejné barevné provedení vypadá zcela odlišně v rámci různých značek, a dokonce i v případě různých produktů stejné značky. Bohužel tomuto problému nelze předejít ani barevným vzorníkem vytištěným v katalogu. Každá barva vytištěná v katalogu se jeví pod různými světelnými zdroji odlišně a je prakticky nemožné zobrazit na potištěném papíru textilní zbarvení se 100% přesností. Odchylky v barvě a velikosti proto zpravidla neslouží jako odůvodnění náhrady za vzniklou vadu. Tato skutečnost samozřejmě nebude mít vliv na vrácení zboží podle čl. 11. Kromě toho je třeba důrazně upozornit na skutečnost, že každý textilní výrobek vyrobený z bavlny nebo směsi bavlny a polyesteru musí být před prvním použitím vyprán. Vzhledem k chemickým zbytkovým látkám (zcela bezpečným a zdravotně nezávadným), které se nacházejí v textiliích, je možné, že v případech, kdy se věci nosí okamžitě, aniž by se nejprve vypraly, může dojít k chemickým reakcím mezi potem a zbytkovým látkami, zejména při vystavení UV záření. Výsledné změny v barevnosti způsobené tímto procesem budou přetrvávat i po budoucím vyprání. Stížnosti nebo reklamace nejsou proto v takových případech obvykle uznány.

§ 9 Nároky kupujícího v případě vady

 1. Pokud dodaný produkt nemá povahu nebo kvalitu, ke které jsme se smluvně zavázali, nebo není vhodný k účelu a použití definovaném v naší smlouvě, nebo obecně není vhodný pro použití, máme povinnost provést nápravu resp. vyřídit reklamaci. Toto neplatí v případech, kdy jsme podle zákonných ustanovení oprávněni odmítnout reklamaci. Rovněž si vyhrazujeme právo na dobu nezbytně nutnou k vyřízení reklamace.
 2. Vaše nároky (práva) v případě vady jsou podmíněny tím, že jste splnili zákonné povinnosti týkající se zjištění a oznámení vady (§2106 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník). Reklamace musí být uplatněna písemně, neprodleně, tj. do 3–4 pracovních dnů, nebo v případě skrytých vad ihned po zjištění vady nejpozději však do 3 měsíců ve stejném kalendářním roce. Zboží musí být před dalším prodejem nebo distribucí zkontrolováno buď Vámi, nebo příslušnou zpracovatelskou firmou (především se jedná o kvalitu potisku, šití apod.).
 3. Zboží, které je předmětem reklamace, nám musí být k dispozici na dohodnutém místě a ve stanoveném čase. Pokud již bylo zboží dodáno nebo distribuováno několika příjemcům pak neneseme náklady na vrácení zboží z distribuce.
 4. Vyřízení reklamace bude provedeno podle Vašeho výběru buď odstraněním vady (nápravou) nebo dodáním nezávadného zboží (výměnou). Během procesu reklamace nemáte nárok na snížení kupní ceny nebo na zrušení smlouvy. Pokud jsme se pokusili v rámci reklamace třikrát odstranit Vámi uplatňovanou vadu bez úspěchu pak se má za to, že vada nebyla úspěšně odstraněna. V takovém případě máte, podle Vašeho uvážení, nárok na snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
 5. Nároky na náhradu škody z důvodu vady můžete uplatnit, pouze pokud náprava v rámci reklamace selhala. Tím však není dotčeno vaše právo uplatnit další nároky na náhradu škody za podmínek stanovených níže.

§ 10 Další odpovědnost

 1. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách, včetně následujících ustanovení, stanoveno jinak, máme odpovědnost v rozsahu příslušných ustanovení zákona za jakékoli porušení smluvních a mimosmluvních povinností.
 2. Neseme odpovědnost za škody – z jakýchkoli právních důvodů – v případě úmyslného zavinění a hrubé nedbalosti. V případě běžné nedbalosti můžeme nést odpovědnost pouze za:
  1. škodu způsobenou v důsledku zranění nebo ohrožení života, končetin či zdraví,
  2. škodu způsobenou porušením závazné smluvní povinnosti (povinnosti nebo závazky, bez jejichž splnění nemohla být smlouva řádně splněna a v plném rozsahu za plnění, na které se druhá smluvní strana bezvýhradně a oprávněně spoléhala); v tomto případě se však naše odpovědnost omezuje na náhradu škody, která je předvídatelná a obvyklá;
 3. Omezení odpovědnosti stanovená v odstavci 2 nelze aplikovat, pokud bychom úmyslně zatajili vadu nebo jsme poskytli naši záruku na povahu nebo kvalitu zboží. Totéž platí i pro nároky kupujícího uplatněné podle českých právních předpisů.
 4. Kupující může odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět z důvodu porušení povinnosti, které není založeno na uplatnění vady, pouze v případě naší odpovědnosti za porušení dané smluvní povinnosti. Právo kupujícího na odstoupení (zejména podle § 2001 a násl. Občanského zákoníku) je v takovém případě vyloučeno. Ve všech ostatních ohledech platí podmínky stanovené zákonem a z toho plynoucí právní důsledky.

§ 11 Vrácení zboží

 1. Zboží vrácené v původním, nepoužitém stavu je přijato za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3 a 4 a dodávka byla provedena nejvýše před čtyřmi týdny.
  1. Následující položky obecně nelze vrátit:
   • jednotlivě továrně balené košile a halenky, jakmile byly vybaleny
   • spodní prádlo a ponožky
   • vyprané zboží
   • ochrana nosu a úst
   • výrobky z vylepšenou fólií
   • zboží použité zákazníkem
   Zboží uvedené výše může být vráceno pouze v případě, že má skrytou vadu, která nebyla viditelná před dalším použitím. Viz čl. 9 odst. 2 těchto podmínek.
  2. Zboží značky Brook Taverner lze vrátit pouze v původním obalu a s originálním ramínkem na oblečení.
  3. Příze mohou být vráceny pouze v neotevřených krabicích. Otevřené krabice, balíčky rozdílných barev nebo jednotlivé role příze nelze vrátit.
 2. Zásilka určená k vrácení zboží musí být obsahovat formulář o vrácení zboží. Vrácení zboží nelze provést bez potvrzení o vrácení zboží. Pokud je zboží z několika dodávek vráceno společně, musí být zboží v zásilce uspořádáno samostatně, aby jej bylo možné jasně a správně přiřadit k původní dodávce. Pro každé číslo dodacího listu je potřeba doložit samostatný formulář o vrácení zboží.
 3. Pokud je důvodem pro vrácení zboží chyba na straně dodavatele, zajistíme od Vás převzetí zboží. O vyzvednutí lze požádat telefonicky nebo e-mailem. Rovněž můžete zboží zaslat zpět sami. Náklady na zpětné doručení v tomto případě převezmeme my, pokud náklady na zpětné doručení nepřesáhnou hodnotu vráceného zboží. Po uskutečnění vrácení zboží obdržíte dobropis v hodnotě zboží včetně nákladů na vrácení zboží, a to bez jakékoli srážky.
 4. Pokud není chyba na straně dodavatele, vraťte nám prosím zboží spolu s formulářem o vrácení zboží a příslušnými doklady. V tomto případě po uskutečnění vrácení zboží obdržíte dobropis v hodnotě zboží, ponížený o 25% minimálně však o částku 5,00 EUR(135 Kč) v podobě manipulačního poplatku za každou z původních dodávek. V tomto případě nebudou náklady na doručení přičteny. V případě předem dohodnutých výjimečných případech a odchylně od odst. 1 výše, vezmeme také zpět rozbalené košile a halenky, manipulační poplatek na tyto zpětné dodávky bude činit 50% z každé jednotlivé hodnoty dodávky.

§ 12 Promlčecí doba

 1. Vzájemné nároky smluvních stran zanikají po lhůtách stanovených zákonem, pokud dále není stanoveno jinak.
 2. Bez ohledu na § § 2161 a násl. , § 2165 a násl. a § 2113 Občanského zákoníku je běžná promlčecí doba pro nároky z věcných a právních vad jeden rok od dodání zboží. Pokud byl odsouhlasen postup k vyřízení uplatněné vady, promlčecí doba začíná běžet odsouhlasením takového postupu.
 3. Zvláštní zákonná ustanovení týkající se práv na vrácení třetích osob, nároků v rámci postihu dodavatele a nároků na náhradu škody uvedených v čl. 10 odst. 2 a 3 těchto Obchodních podmínek zůstávají nedotčeny. V těchto případech se použijí výlučně zákonná ustanovení týkající se promlčecí lhůty.

§ 13 Autorská práva

 1. Vy, coby zákazník nesete výhradní odpovědnost v případě, kdy realizací Vaší objednávky dojde k porušení práv třetích osob, zejména autorských práv. Máte povinnost uhradit škodu dodavateli a zajistit, aby nenesl odpovědnost v případě jakýchkoliv nároků vzniklých v důsledku takových porušení.

§ 14 Kolizní právo a místní příslušnost

 1. Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právem České republiky; použití všech mezinárodních a nadnárodních systémů nebo ustanovení (smluvního) práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní prodeji zboží, je nepřípustné (nevymahatelné). Předpoklad pro vznik a účinnost výhrady vlastnictví podle čl. 7 o mezinárodním prodeji zboží, se na druhou stranu vztahují právní předpisy platné v místě uložení (uskladnění) dotyčného zboží, pokud by kolizní norma ve prospěch Českého práva měla být podle výše uvedeného zákona nepřípustná nebo neúčinná.
 2. Pokud je kupujícím právnická osoba zřízená podle Českého veřejného práva nebo samostatný majetkový fond zřízený podle veřejného práva s místem podnikání mimo Českou jurisdikci, pak je pro všechny naše případné spory vyplývající přímo nebo nepřímo z našeho smluvního vztahu místně příslušným soud v místě sídla naší společnosti. Jsme však také oprávněni podat žalobu u obecného kupujícího.

§ 15 Ustanovení o oddělitelnosti(Salvátorská klauzule)

 1. Pokud by některá z ustanovení těchto Obchodních podmínek byla zcela nebo částečně naplatná nebo neúčinná, nebo by v nich byla zjištěna mezera nebo opomenutí, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich částí. Místo neplatných nebo neúčinných ustanovení se použije odpovídající úprava účinná podle obecně závazných právních předpisů České republiky.

01.11.2020